Odpowiedz do: USC Bytom

Strona główna Fora Poszukiwania USC Bytom Odpowiedz do: USC Bytom

#7621
Artur Paczyna
Użytkownik

Dokumenty z rejestru stanu cywilnego są wydawane przez kierownika USC na wniosek, który składa się do wybranego kierownika USC (art. 44 ust.1 w związku z art. 44 ust. 5 Ustawy).

Zgodnie z cytowaną wyżej Ustawą, dokumenty z rejestru stanu cywilnego wydaje się przez okresy przechowywania aktów, tj. 100 lat dla urodzeń i 80 lat dla małżeństw i zgonów (art. 51 ust. 1 w związku z art. 28 ust. 1 Ustawy).

Po okresie przechowywania można wydać dokumenty z rejestru stanu cywilnego, jeżeli nie sporządzono aktu zgonu dla osoby, której te dokumenty dotyczą lub nie zarejestrowano informacji o zgonie tej osoby (art. 51 ust. 2 Ustawy).

Wydawanie aktów stanu cywilnego (ASC), tj. odpisów i zaświadczeń, regulowane jest w rozdziale 5 Ustawy (art. 44 – zakres przedmiotowy, art 45 – zakres uprawnionych do wnioskowania o wydanie ASC podmiotów).

Odpis aktu stanu cywilnego, zaświadczenie o stanie cywilnym lub zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby mogą zostać wydane, na wniosek, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (art. 44 ust. 6 Ustawy).

Tyle zasady zwane przez prawników regułami (lex generalis).

Ustawa zawiera także regulacje szczególne (lex specialis), zawarte w przepisach przejściowych i końcowych (rozdział 9 Ustawy).

Na uwagę w przedmiotowej sprawie zasługuje kluczowy art. 130 Ustawy, a w szczególności art. 130 ust. 5 – Osobie uprawnionej do otrzymania odpisu można umożliwić nieodpłatnie wykonanie fotokopii aktu stanu cywilnego sporządzonego w księdze stanu cywilnego prowadzonej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli jej wykonanie nie zagraża trwałości księgi i zawartych w niej aktów stanu cywilnego. Fotokopia aktu stanu cywilnego nie ma mocy dokumentu urzędowego.

Zwraca uwagę użyty przez ustawodawcę wyraz “fotokopia”, który zgodnie z wykładnią językową i pozajęzykową, ma charakter klauzuli generalnej, tj. pod jej pojęciem mieszczą się nie tylko kserokopie, ale także skany, zdjęcia, itp.

W związku z powyższym, według mnie, kierownik USC w Bytomiu odmawiając wydania kserokopii aktu stanu cywilnego, uczynił to z naruszeniem prawa.

Stąd, wydaje się zasadne, zwrócenie się do niego z pismem żądającym uzasadnienia odmowy,. a po jej otrzymaniu złożenia na niego skargi do prezydenta Bytomia oraz wojewody.

Sytuacja jest o tyle dziwna, że od 1.03.2015 roku brak jest w tej kwestii (kopiowania przez podmioty uprawnione aktów stanu cywilnego), jakiejkolwiek dowolności, czy uznaniowości kierującego USC, co w przeszłości się zdarzało.

Na marginesie dodam, że otrzymuję kserokopie aktów USC nie tylko z Polski, ale i zza granicy, więc miejsce zamieszkania wnioskującego, jest bezprzedmiotowe.

Artur

Jedną tylko wypowiadam prośbę do ludu śląskiego, by pozostał wierny swym zasadom chrześcijańskim i swemu przywiązaniu do Polski.

Wojciech Korfanty