Statut GTG „Silius Radicum”

STATUT

Górnośląskiego Towarzystwa Genealogicznego „Silius Radicum”

z dnia 18 października 2014 r.

(tekst jednolity po zmianach z 20 maja 2019 r.)

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie o nazwie – Górnośląskie Towarzystwo Genealogiczne „Silius Radicum” – zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 885 z późn. zm.) oraz na podstawie niniejszego statutu. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej – GTG „Silius Radicum”.

2. Stowarzyszenie nabywa osobowość prawną od chwili wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 2

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 3

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Piekary Śląskie.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Stowarzyszenie może prowadzić swoją działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej jak również być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

§ 4

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 5

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

2. Stowarzyszenie, realizując swoje cele statutowe, może prowadzić działalność w sposób odpłatny lub nieodpłatny. Dochód z działalności odpłatnej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych.

3. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

§ 6

1. Stowarzyszenie może używać odznak, legitymacji i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

2. Znakiem stowarzyszenia jest logo zawierające czarne drzewo na niebieskim tle. Konary drzewa tworzą kształt tarczy herbowej, w której znajduje się żółty orzeł śląski. Poniżej orła na pniu drzewa znajdują się kosa i młoty górnicze barwy żółtej. Całość zawarta jest w czarnym okręgu z białym napisem „GÓRNOŚLĄSKIE TOWARZYSTWO GENEALOGICZNE”. U podstawy drzewa jest wstęga z napisem „Silius Radicum”.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 7

1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem osób zainteresowanych genealogią, historią, kulturą i tradycją rodzinną, w szczególności związaną z Górnym Śląskiem. Celem stowarzyszenia jest upowszechnianie wiedzy genealogicznej.

2. Stowarzyszenie prowadzi działalność społeczno-kulturalną, w szczególności poprzez:

1) zrzeszanie osób zajmujących się badaniami genealogicznymi i integrację środowiska genealogów,

2) doskonalenie i pogłębianie wśród swoich członków znajomości genealogii i warsztatu badawczego,

3) inicjowanie badań genealogicznych,

4) współpracę w zakresie genealogii z organizacjami, instytucjami nauki i kultury oraz archiwami kościelnymi i państwowymi,

5) współpracę w zakresie genealogii z kościołami i związkami wyznaniowymi,

6) współpracę z polskimi i zagranicznymi stowarzyszeniami genealogów,

7) rozwijanie działalności kulturalno-oświatowej wśród członków,

8) organizację spotkań i prelekcji poświęconych tematyce genealogicznej,

9) wydawanie biuletynów i publikacji na tematy genealogiczne,

10) rejestrowanie, dokumentowanie i otaczanie opieką archiwaliów i materiałów genealogicznych jako świadectwo kultury narodowej,

11) wspomaganie nawiązywania więzi rodzinnych i wielopokoleniowych, opartych na wspólnym dziedzictwie kulturowym.

§ 8

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby pełnoletnie oraz osoby małoletnie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn.zm.).

2. Członkami Stowarzyszenia mogą być obywatele polscy, także niemieszkający na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, ale legitymujący się obywatelstwem polskim.

3. Członkami Stowarzyszenia mogą być cudzoziemcy.

4. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) członków zwyczajnych;

2) członków wspierających.

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie bez względu na miejsce zamieszkania, a także osoba będąca cudzoziemcem bez względu na miejsce zamieszkania, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która:

1) zaakceptuje zasady zawarte w niniejszym Statucie, cele i program Stowarzyszenia;

2) wypełni i podpisze deklarację członkowską;

3) opłaci składkę członkowską.

2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, której siedziba mieści się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, intelektualną lub rzeczową.

3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje się w drodze uchwały Zarządu, na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 12

1. Członek zwyczajny ma prawo do:

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;

2) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia;

3) zaskarżania na Walnym Zebraniu Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków;

4) korzystania z wszelkich urządzeń, sprzętu i pomieszczeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia;

5) brać udział w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia;

6) usług i pomocy Stowarzyszenia według obowiązujących regulaminów;

7) z upoważnienia Zarządu reprezentować Stowarzyszenie.

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń wydanych przez władze Stowarzyszenia;

2) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia;

3) dbania o dobre imię Stowarzyszenia;

4) regularnego opłacania składek obowiązujących w Stowarzyszeniu.

3. Członek małoletni ma bierne i czynne prawo wyborcze, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn.zm.).

§ 13

1. Członkowie wspierający są przyjmowani przez Zarząd Stowarzyszenia po złożeniu deklaracji pisemnej.

2. Członek wspierający jest zobowiązany:

1) pomagać Stowarzyszeniu w realizacji statutowych celów;

2) przestrzegać postanowień statutu i regulaminów;

3) uiszczać składki w zadeklarowanej wysokości.

3. Członek wspierający ma prawo:

1) poprzez swoich przedstawicieli brać udział – z głosem doradczym – w Walnym Zebraniu Członków, ale poza prawem wyborczym;

2) wysuwać postulaty i wnioski wobec Stowarzyszenia, oceniać i poddawać krytyce jego działalność;

3) brać udział – z głosem doradczym – w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia.

§ 14

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) rozwiązania Stowarzyszenia;

2) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia;

3) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;

4) skreślenia przez Zarząd z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dwa lata;

5) wykluczenia na skutek działania na szkodę Stowarzyszenia i wbrew jego Statutowi oraz regulaminom;

6) wykluczenia z powodu działania na szkodę innych członków Stowarzyszenia;

7) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych

8) wykluczenia w wyniku utraty zdolności do czynności prawnych.

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 oraz pkt 5-7 o ustaniu członkostwa orzeka w uchwale Zarząd podając jego przyczyny.

3. Osoba wykluczona lub wykreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownego postanowienia. W takim przypadku Zarząd jest zobowiązany do umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zebrania Członków punktu dotyczącego rozpatrzenia złożonego odwołania.

4. W stosunku do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia i zakres ich kompetencji

§ 15

1. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków;

2) Komisja Rewizyjna;

3) Zarząd.

2. Kadencja wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

§ 16

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu Członków może wziąć udział każdy zwyczajny członek Stowarzyszenia, a ponadto członkowie wspierający z głosem doradczym i zaproszeni goście z głosem doradczym.

3. Sprawozdawczo – wyborcze Walne Zebranie Członków odbywa się raz na cztery lata.

4. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz w roku. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków przekazuje się na 14 dni przed jego terminem, z podaniem porządku dziennego, czasu i miejsca według przyjętego zwyczaju.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się dla rozpatrzenia szczególnie ważnych i pilnych spraw dotyczących Stowarzyszenia. Zwołuje je Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane w terminie 6 tygodni od złożenia wniosku, z zachowaniem postanowień zawartych w ust.4.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały wyłącznie w sprawach, dla rozpatrzenia których zostało zwołane.

§ 17

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach, w których Statut nie zastrzega do kompetencji innych władz stowarzyszenia, w szczególności:

1) uchwalenie Statutu i jego zmian;

2) określenie głównych kierunków działania i celów Stowarzyszenia;

3) ustalenie programów określających ogólne kierunki działalności Stowarzyszenia;

4) wybór Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od podjętej uchwały. Osoby wybierane do władz Stowarzyszenia winny wyrazić zgodę na przyjęcie proponowanej funkcji. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów;

5) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia;

6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

7) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;

8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich; powoływanie komisji do załatwiania określonych spraw;

9) uchwalanie wysokości składek członkowskich;

10) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 18

1. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: Przewodniczący Walnego Zebrania i Sekretarz, który sporządza protokół z obrad. Wybór Prezydium dokonywany jest przez Walne Zebranie Członków na początku obrad.

2. Przewodniczący Walnego Zebrania i Sekretarz wybierany jest w głosowaniu jawnym.

3. Przewodniczącym Walnego Zebrania Członków nie może być członek Zarządu ani Komisji Rewizyjnej.

4. Uchwały Walnego Zebrania Członków przeprowadzonego w pierwszym terminie zapadają w głosowaniu zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków, chyba że Statut stanowi inaczej.

5. Uchwały Walnego Zebrania zwołanego w drugim terminie zapadają zwykłą większością głosów bez względu na ilość obecnych członków.

Zarząd

§ 19

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

2. Zarząd Stowarzyszenia liczy od 2 do 4 osób, wybranych przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od podjętej uchwały.

3. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesów, sekretarza oraz skarbnika, z możliwością łączenia funkcji.

4. Zasady działania Zarządu określa Statut, uchwały Walnego Zebrania Członków oraz Regulamin Zarządu Stowarzyszenia.

§ 20

1. Zarząd jako organ wykonawczy uchwał i postanowień Walnego Zebrania Członków, kierując pracami Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami Członków:

1) decyduje o działalności i rozwoju Stowarzyszenia;

2) zajmuje stanowiska wobec społecznie ważnych problemów;

3) określa gospodarkę Stowarzyszenia;

4) przyjmuje w poczet członków Stowarzyszenia i podejmuje uchwały o skreśleniu członków;

5) prowadzi aktualny wykaz członków Stowarzyszenia oraz dokumentację członkowską;

6) wnioskuje do Walnego Zebrania Członków w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich;

7) czuwa nad przestrzeganiem statutu Stowarzyszenia oraz wykonaniem uchwał, planów i wytycznych działalności Stowarzyszenia uchwalonych przez Walne Zebranie Członków,

8) przygotowuje projekty uchwał na Walne Zebranie Członków z uwzględnieniem trybu i zasad wyboru władz Stowarzyszenia;

9) podejmuje uchwały dotyczące nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia, przyjmuje darowizny, zapisy i dotacje;

10) zaciąga zobowiązania w imieniu Stowarzyszenia;

11) przygotowuje i przedstawia Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swojej działalności, w tym sprawozdania finansowe;

12) decyduje o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych stowarzyszeń i organizacji;

13) powołuje komisje problemowe – określając ich skład, zakres uprawnień i zadań;

14) występuje z inicjatywą uchwałodawczą i opracowuje projekty uchwał Walnego Zebrania Członków i regulaminy przewidziane w Statucie;

15) zawiera porozumienia o współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej oraz z władzami innych stowarzyszeń i organizacji;

16) udziela pełnomocnictw członkom zwyczajnym, jeżeli takie są wymagane do niezachwianego prowadzenia działalności statutowej Stowarzyszenia;

17) reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków (kworum), z tym że wymagana jest obecność prezesa lub wiceprezesa Zarządu. W razie równego rozłożenia głosów „za” i „przeciw” głos Prezesa Zarządu jest głosem wiążącym.

3. Zarząd Stowarzyszenia może podjąć uchwałę w indywidualnym trybie zbierania głosów. W takim przypadku uznaje się za podjętą uchwałę, jeżeli projekt uchwały został przedstawiony wszystkim członkom Zarządu i podpisany przez co najmniej połowę liczby członków Zarządu.

4. Zebrania Zarządu zwołuje prezes lub osoba przez niego upoważniona.

§ 21

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Komisja Rewizyjna

§ 22

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna liczy od 2 do 3 osób, wybranych przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od podjętej uchwały.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

1) być członkami Zarządu Stowarzyszenia, małżonkami członków tego Zarządu ani pozostawać z członkami tego Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;

2) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

4. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

5. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków (kworum), z tym że wymagana jest obecność przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej. W razie równego rozłożenia głosów „za” i „przeciw” głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej jest głosem wiążącym.

§ 23

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, w tym kontrola gospodarki rzeczowej i finansowej oraz kontrola wykonywania uchwał Walnego Zebrania Członków;

2) występowanie do Walnego Zebrania Członków z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli, w tym z wnioskami o odwołanie poszczególnych członków Zarządu;

3) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu;

4) zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym Statutem;

5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia;

6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 24

1. Komisja Rewizyjna ma prawo kontroli wszelkiej dokumentacji Stowarzyszenia, a zwłaszcza dokumentacji finansowej i składników majątkowych, w tym badanie legalności dowodów kasowo-finansowych. Uprawnienia kontrolne Komisji Rewizyjnej obejmują też gospodarkę finansowo-rzeczową sekcji, kół i komisji problemowych.

2. Członkowie Komisji rewizyjnej mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

§ 25

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz może być uzupełniony w drodze kooptacji. Zarząd i Komisja Rewizyjna – mogą dokooptować do swojego składu innego członka Stowarzyszenia. Liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 50% liczby członków obowiązującej dla danej władzy.

Rozdział V

Majątek i fundusze

§ 26

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości i fundusze.

2. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.

§ 27

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1) dochody z wpisowego i składek członkowskich;

2) darowizny, zapisy i spadki;

3) dotacje;

4) korzyści z ofiarności publicznej;

5) dochody z majątku ruchomego, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje);

6) wpływy z odpłatnej działalności;

7) granty.

2. Składki członkowskie mogą być wpłacane w ciągu całego okresu obrachunkowego, najpóźniej do ostatniego dnia grudnia.

3. Okresem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Nadwyżka bilansowa danego roku obrachunkowego zostaje przeznaczona na zwiększenie funduszu w kolejnym roku obrachunkowym.

Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 28

1. Zmiany Statutu uchwala Walne Zebranie Członków w pierwszym terminie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, zaś w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowanych w Statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).