Kryry

 Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

Numery gospodarstw należy traktować umownie, numeracja ta mogła nieco się różnić.

1380r. – Nicolaus de Kriri – wolny sołtys w Kryrach

XVI wiek

Siodłocy – 23 + wolny sołtys

Zagrodnicy – 0
Chałupnicy – 0

1536r.

Siodłocy – 23 + wolny sołtys

Jon(Jhan) Punpel
Peter Krol
Walek Tworek
Bartek
Woytek Ruoy
Tolasus
Ondrzek
Peter Borectzky
Woytek Grzondiel
Woytek Dropa
Urban
Tomak Niewak
Jakub Jach
Urban Petruw(syn Piotra)
Petzka
Jurek Wolek
Rzehorz Gotzal
Błażek Czech
Martin Kwasek
Martin Dolung
Ssimek Pyskorz
Rzehorz Przdero
Wawrzinetz
Karczmorz

Zagrodnicy – 0
Chałupnicy – 0

1572r.

Siodłocy – 22+wolny sołtys
Kuba Gaida
Blasek Gamoin
Bzdounk
Jurek Roy(syn Woytka?)
Voitek Janirzkow
Staniek
Lasek
Ssimon Srzwerok – 9 gosp?
Urban Pasdur – 10 gosp?
Ssimek
Grzehorz Hamor – 20 gosp?
Swadzba
Gurek Jach (syn Jacoba?)
Augustin Banesch
Kaspar
Wawrzek Wuzkow – 3 gosp?
Andres Sswider
Stacha Kwasek(syn Martina?)
Joseff Dielungk(syn Martina?)
Jan Piskorz(syn Ssimka?)
Wirchlanska
Kuba Gorky
Karczmarz( Der Kretschmer)

Zagrodnicy – 5

Tkatz
Krzistek
Jakub
Peter Lessin
Staniek Lutina

Chałupnicy – 0
1593r.

Siodłocy – 23+wolny sołtys
Zagrodnicy – 9
Chałupnicy – 0

1629r.

Siodłocy – 22+wolny
Zagrodnicy – 10
Chałupnicy – 12

Paul Lorenz(wcześniej Jacob )
1Lukas Smusz
2Jonek Drozd(wcześniej Matheus
3Clement Wuzek(wcześniej Balcar Wuzek)
4Paweł Kukla(wcześniej Catharina…….)
5Macieg Brzencza(wcześniej Bartek)
6Jurek Wawrzek
7Greger Michalik
8Adam Kempny
9Jureg Stwiorog
10Jacob Paździor
11Greger Szymeczkow
12Stonek Konsalka(wcześniej Jureg Nowag)
13Stenzel Gonsior
14Jacob Niedziela
15Clement Pazdur
16Thomeg Schindera – vogt
17Jonek Strschidło
18Urban Gojny(wcześniej Bartek Tabor)
19Lukas Janduda
20Matieg Małeg(wcześniejWawrzek Kamorz?)
21Bartek Borys

Watzlaw Waszeg?Paszeg?
22Paul Gurtes

zagrodnicy:
Mateg Piszczek
Mietegk Bongk
Gregorz Przondka
Szymon Witkow
Jonek Waleczkow
Grzegrz Wrobel(wcześniej Jureg)
Jureg Boryś
Szymek Krayczy
Adam Maschnigk

Chałupn:
Juret Michalig
Mattheus Michalig

1640r.

Siodłocy – 22+wolny sołtys

Paul Lorenz(wolny karczmarz)
1Łukasz Smusz – 1
2Jonek Drozd
3Klement Wuzek
4Paweł Kukla
5Maciek Brzencza
6Jurek Wawrzek
7Grzegorz Michalik
8Adam Kempny
9Jurek Stwiorok
10Jakub Pazdzior
11Grzegorz Szymoszkuw
12Tomek Konsalka
13Stenzel Gonsior
14Jakub Niedziela
15Klement Paździor
16Thomek Schindera(wójt)
17Jonek Straszydło
18Urban Gojny
19Łukasz Janduda
20Maciej Małek
21Bartek Boryś
22Paul Gurtes

Zagrodnicy – 10

Matusz Piszczek
Mietek Bonk
Grzegorz Przontka
Szymon Wittkuw
Jonek Waleczkuw
Grzegorz Wróbel
Jurek Boryś(waldheger)
Szymek Krayczy
Adam Maśnik

Chałupnicy – 15

Szymon Gorki
Mateusz Witkuw
Mateusz Krejczy
Stenzel Schmidt
Klimek Kroczkuw
Jerzy Dyrda
Michał Noszka
Paweł Mattiosz
Kuba Mucha
Jonek Wawrzkuw
Piotr Tobor
Jurek Michalik
Szymek Mokry
1650r. Jan – wolny karczmarz
1662 – 1665 – Paweł – karczmarz wolny
1676r.
Siodłocy – 23+wolny sołtys
Karczmarz
Tabor( a teraz Szyndera woyt) – na 18 gosp.
Paździor – na 10 gosp.
Straszydło – na 17 gosp.
Klimas – na 15 gosp.
Niedziela – na 14 gosp.
Błażiczek alias Matuszek
Wawrziczek – na 20 gosp.
Gawliczek – na 23 gosp.
Bartek Borys( a teraz Błażyczek) – na 21 gosp.
Brzęcza – na 5 gosp.
Sindira a teraz Moczko – na 16 gosp.
Jan Duda – na 19 gosp.
Kukla – na 4 gosp.
Małek – na 22 gosp.
Gąsior – na 13 gosp.
Gardawski – na 12 gosp.
Jendrzeiek – na 11 gosp.
Czworok – na 9 gosp.
Skiba – na 8 gosp.
Michalik a teraz Pustelnik – na 7 gosp.
Jureczko Jonek,Jurek? – 1699r. na 6 gosp.
Balcarek na 3 gosp.
Zmuż – na 1 gosp?
Zagrodnicy – 10
Piszczek
Bąk
Gąbor
Wojtas
Waleczek
Wróbel
Kreyczy
Borys
Kroczek
Musialik
Chałupnicy – 16
Kowal
Wątroba
Zmusz
Gardawski
Stawowy
Item Stawowy
Bregida
Grzegorzyczek
Bałdys
Kudła
Masny
Derda
Wachtarz
Szubrawiec
Szema
Haberka

1702 – 1740
w 1718 r.

Siodłocy – 22+wolny sołtys i młynarz
Zagrodnicy – 10
Chałupnicy – 24

1.Piotr Smusz – 1720,1733
2. Jonek Balcarek alias Straszydło – wójt – 1720,1733
3. Mathes Balcarek – 1720, 1733
4. Jonek Kukla – 1720 ,1733(wcześniej Błażek)
5. Grzegorz Brzencza – 1720,1733
6. Jonek Jureczko – 1733 (wcześniej Kuba-w 1720 ), w 1738, 1739,1740r. Jurek
7. Thomek Michalik – 1720,1733
8. Jonek Kempny – 1720,1733
9. Tomek Stwiorok- 1720(potem Jonek w 1733 )
10.Jonek(Jurek?) Paździor – wójt w 1733(wcześniej Stencel – w 1720(Staniek)
11.Andreas Jendrzyczek – 1733 -(wcześniej Gaweł – jeszcze w 1720)
12.Paul Gardawski – 1733(wcześniej Marcin – jeszcze w 1720)
13.Paweł Gąsior – 1720,1733
14.Gregor Niedziela – 1720(Martin w 1733)
15.Paweł Klimas – 1720(Thomek w 1733)
16.Andrych Mačko – 1720( w 1733 Marcin)
17.Thomek Kukla – 1720(w 1733 -Jurek)
18.Paul Szyndera – 1733(w 1720 – Jonek)
19.Pietr Janduda – 1733(wcześniej Janek – jeszcze w 1720)
20.Błażek Wawrzyczek – 1720
21.Kuba Błażyczek – 1720,1733
22.Stencel Małek – 1733(wcześniej Jon – jeszcze w 1720)
23.Urban Gawliczek – 1720,1733
Gregor Karczmarz
W 1720 –
Tomek Jureczko – komornik
Urbon Dyrda

 

1720 rok – na podstawie księgi robocizn

Bauern: (Siodłoki)
1. Pietr Smusz
2. Jonek Balcarek – Vogt. (wójt)
3. Macziy Balcarek
4. Jurek Kukla
5. Grzegorz Brzenczka
6. Kuba Jureczko – helt einen knecht beym Oschen
7. Thomek Michalik
8. Jonek Kempny – geisr. Unterstham.
9. Jonek Stwiorok
10. Staniek Pazdzior
11. Gawel Jendrzejek – halt einer Magd in Vorwerk
12. Marcin Gardawski alias Wachtarczik
13. Pawel Gąsior
14. Grzegorz Niedziela
15. Pawel Klimas
16. Andrys Mocko
17. Tomek Kugla
18. Jonek Szyndyra
19. Jonek Janduda
20. Blazek Wawrziczek
21. Kuba Blazyczek
22. Jon Malek
23. Urban Gawliczek
24. Kaczmorz

Gärtner: (Zagrodnicy)
27. Pawel Michaliks – Witwer
28. Staniek Kroczek
29. Witek Szyska
30. Blazek Kraiczy
31. Jurek Wrobel
32. Jonek Waleczko
33. Jonek Woitas
34. Andres Czambor
35. Jonek Piszczek
36. Simon Bąnk – Waldheng.
37. Grzegorz Mlynorz

Heüsler: (Chałupnicy)
38. Urbon Kurtak – Schmid. (kowal)
39. Andreas Subrawski
40. Martin Wachtarz – Wächter
41. Grzeogrz Szemeczek – frey
42. Jęndrys(przekreślone) Mahus Masny
43. Jurek Boldifsow
44. Jonek Tobor
45. Jurek Waleczko
46. Jonek Stawowy
47. Jurek Broskas – Witwer
48. Urbon Dyrda
49. Simon(przekreślone) Jurek Kopiec
50. Stentzel Janduda
51. Simon Wrona
52. Andres Plichta
53. Bartek Krolka Biegon
54. Michol Gardawski Biegon
55. Thomek(przekreślone) Gawel Smusz
56. Jędrys Czambor
57. Gawel(przekreślone) Michol Malek
58. Jonek Dobis
59. Witek Schemczek Biegon
60. Jonek Klimas
61. Tomek Jureczko

1733 rok – na podstawie księgi robocizn

Bauern: (Siodłoki)
1. Petrus Smusz
2. Jonek Balcarek
3. Mathes Balcarek
4. Jon Kukla
5. Grzes Brzencza
6. Jon Jureczkes
7. Thomas Michalik
8. Jon Kempny
9. Jon Stwiorok
10. Jurek Pozdzior – Vogt (wójt)
11. Andreas Jęndrzeiek
12. Paul Gardawski alias Wachtarczyk
13. Gall Gonśiór
14. Grzes(przekreślone) Martin Niedziela
15. Paul(przekreślone) Thomek Klimas
16. Marćin Moćko
17. Jurek Kukla
18. Paul Szyndyra
19. Gall Janduda
20. Blazek Wawrziczek
21. Jacob(przekreślone) Blaziczek
22. Stencel Malek – erblich
23. Urban Gawliczek

Gärtner: (Zagrodnicy)
24. Paul Michaliks – witwe
25. Joseph Kroczek
26. Witek Szyszka
27. Blazek Krayczyk – Büttner
28. Jurek Wrobel
29. Jon Waleczko
30. Jon(przkreślone) Joseph Woytas
31. Urban Czambor
32. Andres Piszczek
33. Simon Bonk – Waldheger
34. Grzes Kreuter – Kretschmer
35. Jurek Przontka – Müller

Heulser: (Chałupnicy)
36. Urban Kurtok – Schmidt (kowal)
37. Jurek Zubrawski
38. Morćin Wachtorz
39. Morćin Szemeczek
40. Bartel Smoczek
41. Andres Boldys
42. Jon Borys
43. Janek Tabor – Vogt(przekreślone)
44. Jurek Waleczko
45. Jonek Stawowy
46. Jonek Brzoska
47. Bartel Dyrda
48. Jon Kopiec – Wächter
49. Witek Szemeczek – Biegon (goniec)
50. Stencel Janduda
51. Marćin Olszenek
52. Simon Wrona
53. Andres Plichta
54. Bartel Brzencza
55. Jurek(przekreślone) Gabriel Krolka
56. Jon Jurga
57. Paul Gardawski – Biegon
58. Georg Smusz – Biegon
59. Andres Czambor
60. Michel Wontroba – Teichwarter
61. Michel Malek
62. Adam Dobiosz
63. Jurek Przontka

Haußgenosen:
Casper Gonśior – Biegon
Michel Mrowiec
Martin Smusz
Johann Tobor
Thomas Smozek
Georg Kraic
Bartel Moćkow
Gregor Niedzielow
Jacob Balcarkow
Paul Porwol
Joseph Tkocz
Mathuss Klimas
Staniek
Johann Schyndra
Jacob Opusny – nach frey

w 1733 – Bartek Dyrda

1741 – 1750 – na 6. gospodarstwie kmiecym Jurek Jureczko(Jureczek)(W 1742 przy Jurku Jureczko wzmianka o Michaliku)
1750 – 1751 – na 6. Jurek Brzencza alias Jureczko
1753 – Jan Świerkot – wolny karczmarz

1750 r. – na podstawie księgi robocizn

Bauern: (Siodłoki)
1. Jurek Smusz
2. Simon Balcarek
3. Urbon Balcarek
4. Jendrys Kukla
5. Paul Brzecza – hält ein Ochsen Knecht in Miserau
6. Jurek Brzencza oder Jureczko
7. Thomek Michalik – – hält ein Ochsen Knecht in Miserau
8. Bartek Kempny – arbeitet dem geistl. Susetz
9. Wawrzin Stwiorok – Vogt (wójt)
10. Jurek Bozdzior
11. Staś Jendrzeiek – zu Füß
12. Jozef Gardawski – zu Füß
13. Jurek Gąsior – hält einen Knecht in Kobier
14. Gaweł Niedziela
15. Maciey Klimas
16. Grzes Mocko – arbeitt beym Schloß
17. Jurek Kukla – zimermahn
18. Mathys Szyndyra
19. Gawel Janduda
20. Kuba Wawrziczek
21. Jurek Blażyczek – hält einen Knecht in brandwein
22. Stencel Małek
23. Morcin Gawliczek

Gärtner: (Zagrodnicy)
24. Andreas Michalik
25. Jan Kroczek
26. Woitek Szyszka
27. Walek Krayczy – arbeittet das geschier macher
28. Mathys Wrobel
29. Jakob Waleczko
30. Jozef Woitas
31. Urbon Czambor
32. Andres Piszczek
33. Tomek Bonk – Waldheger (gajowy)
34. Grześ Kraiter – Kretschmer (karczmarz)
35. Jurek Przontka – Müller (młynarz)

Häusler: (Chałupnicy)
36. Jan Kurtok – zinst
37. Jakub Szubrawski
38. Paul Wachtorz
39. Morcin Szemeczek – Teichwärter
40. Jacob Zinozek
41. Simon Masny
42. Jurek Bołdys
43. Simon Borys – zinst
44. Jan Tabor – zinst
45. Jan Waleczko
46. Jakub Stawowy – zisnt
47. Maciey Brzoska
48. Bartek Dyrda
49. Bartek Kopeć – Vieh abdeker
50. Witek Szymeczek – Biegon im Dorffe
51. Bartek Szyma
52. Grześ Olszynek
53. Mathusz Wrona
54. Maciey Plichta
55. Jan Brzencza – Teichwärter
56. Gabriel Krolka – zinsett Adies witte
57. Michol Jurga
58. Grzes Gardawsky – Wähter in Myserau
59. Jurek Smusz – Biegon
60. Morcin Czambor
61. Jon Wontroba – Wehrwärter in Krier
62. Balcar Małek
63. Andreas Dobiasz
64. Morcin Kopeć – Nachtwähter in Schusse
65. Paul Porwoł – wiesen wähetter
66. Andreas Przontka
67. Simon Smusz – Biegon nasch Plesse

Hausgenossen:
Morcin Smusz – zinst
Morcin Olszenka
Jon Smusz – zinst
Morcin Maćko
Jan Tobor
Hanka Mrowcowo
Zośka Pazdziorka – gestorben beyde
Hanka Niedzielino
Marena Czamborka
Wronino[Jendzeika] Jerkiszka
Posdzior
1764r.

1.Simon Smusz (posiada 1 parobka w Mizerowie)(ma 1 małą córkę w tym roku)
2.Simon Balcarek (szewc)(ma 1 małego syna, 1córkę dużą i 1 małą)
3.Maciey Balcarek(2małych synów i 1 dużą córkę)
4.Jendrys Kukla(1 duży syn, lub parobek, 2 małych synów)
5.Paul Brzeczka(1 duży syn, lub parobek, 3 małych synów)
6.Kuba Jureczko(posiada 1 parobka na Mizerowie)(ma 1 małego syna)
7.Paul Michalik(2małych synów i 1 dużą córkę i 2 małe)
8.Bartek Kempny
9.Wawrzin Stwiorok
10.Walek Paździor
11.Jurek Jendrzeiek(1 duży syn ,lub parobek,1 mały i 1 mała córka)
12.Walek Gardawski(1 duży syn,lub parobek i 1 duża córka i 1 mała)
13.Jurek Gąsior(3 małych synów i 1 duża córka)
14.Mathusz Niedziela(1 mały syn i 2 małe córki)
15.Maciej Klimas(2 małych synów i 2 małe córki)
16.Grześ Maćko(2małych synów i 1 dużą córkę i 1 małą)
17.Kasper Kukla (posiada 1 parobka w Łące) (ma 1 małego syna i 1 małą córkę)
18.Mathes Szyndyra(1 duży syn, lub parobek, 2 małych synów,1 dużą córkę i 1 małą)
19.Bartek Janduda(posiada 1 parobka w Kobiórze)(brak synów, ma 1 dużą córkę i 1 małą)
20.Kuba Wawrziczek( ma 1 dużego i 1 małego syna, 1córkę dużą )
21.Simon Błażyczek(3 małych synów i 1 dużą córkę
22.Stencel Małek(1 mały syn i 1 duża córka)
23.Morcin Gawliczek(2 małych synów i 1 dużą i 1 małą córkę)

Chałupnicy – 36

1764 r. – na podstawie księgi robocizn

Bauern: (Siodłoki)
1. Simon Smusz – hält einen Knecht in Miserau
2. Simon Balcarek – Wittib arbeitet zu Fuss
3. Maciey Balcarek
4. Jendrys Kukla
5. Paul Brzeczka
6. Kuba Jureczko – hält einen Knecht in Miserau
7. Paul Michalik – ut num. 6
8. Bartek Kempni – arbeitet dem Sussetzer Pfarrer
9. Wawrzin Stwiorok – Schenk und arbeitet
10. Walek Pazdzior
11. Jurek Jendrzeiek – Vogdt (wójt)
12. Walek Gardawski
13. Jurek Gąsior – hält einen Knecht in Kobier
14. Mathusz Niedziela – ut num. 13
15. Maciey Klimas
16. Grzes Maćko
17. Kasper Kukla – hält einen Knecht in Lonkau
18. Mathes Szyndyra
19. Bartek Janduda – hält einen Knecht in Kobier
20. Kuba Wawrziczek
21. Simon Blażyczek
22. Stencel Małek – Scholtze und zinset (sołtys i czynszownik)
23. Morcin Gawliczek

Gärtner: (Zagrodnicy)
24. Andreas Michalik
25. Jon Kroczek
26. Wawrzin Szyszka
27. Walek Krayczy – Amts Büttner
28. Mathes Wrubel
29. Jakub Waleczko
30. Jonek Woytas
31. Gregor Czambor
32. Jurek Piszczek
33. Tomek Bąk – Waldheger (gajowy)
34. Grzes Kreyter – Kretschmer (karczmarz)
35. Jurek Przontka – Müller (młynarz)

Häusler: (Chałupnicy)
36. Jon Kurtok
37. Jakub Szubrawiec
38. Bartek Wachtarz
39. Morcin Szymeczek – Teichwärter
40. Jonek Możek
41. Mathusz Masny
42. Maciey Boldys
43. Maciey Borys
44. Jon Tabor
45. Jon Waleczko
46. Jakub Stawowy
47. Michol Brzoska – Biegon nach Pless
48. Bartek Dyrda
49. Kuba Kopeć
50. Tomek Szymeczek
51. Grzes Szyma – Nachtwärter in Sussetz
52. Grzes Olszynek
53. Mathusz Wrona
54. Wawrzin Plichta
55. Bartek Brzencza
56. Paul Krolka
57. Michol Jurga – Teichwärter
58. Kuba Gardawsky – Nachtwärter
59. Urbon Smusz
60. Morcin Czambor
61. Jon Wątroba – Wehrwärter
62. Balcar Małek
63. Andreas Dobiasz
64. Morcin Kopeć – Büttner in Vorwerge
65. Paul Porwał
66. Jendrys Przontka
67. Gawel Smusz
68. Jurek Wydra – Dorf Biegon
69. Woytek Szinka
70. Kuba Paprotka – Dorf Biegon

Kammerleute: (komornicy)
Morcin Smusz
Morcin Olszynka
Jon Smusz
Morcin Maćko
Jan Tabor
Hanka Mrowcowo
Jurek Wydra
Żoska Pazdziorka
Hanka Niedzielonka
Maryna Chromo
Wronino
Jarniczka
Pazdzior
Simon Fiolczyk
Jonek Straszydło
Paul Jableta
Mathusz Brzecza
Grzes Gierma
Wawrzin Boldys
Jendrys Brzecza
Woytek Szymczyk
Kuba Widłok
Tomek Szwiec
Jurek Szyndyra
Balcar Marek
Lorenz Weissmann

1784r.

więksi dwudniówkowi:

Siodłocy – 23+ 2 wolne sołectwa
(kolejność przypadkowa lub wg zasobności)
Sosna – karczmarz
Gardawski – 12 gosp.
Gawliczek – 23 gosp.
Jon Czembor(1782 – wójt)
Czwiorok – 9 – gosp.
Błażyczek – 21 gosp.
Mocko – 16
Brzencza – 5
Wawrziczek alias Pieter – 20 gosp.
Janduda – 19 gosp.
Małek – 22 gosp.
Szendyra – 18 gosp.
Matuszek – 17 gosp.
Klimas – 15 gosp.
Niedziela – 14 gosp.
Gąsior – 13 gosp.
Skiba – 8 gosp.
Paździor – 10 gosp.
Jendrzeiek – 11 gosp.
Pustelnik – 7 gosp.
Jureczko Morcin( w 1787, a w 1799 Jakub, syn Kuby) – 6 gosp.
Kukla – 4 gosp.
Balcarek – 3 gosp.
Smusz – 1 gosp.
Straszydło – 2 gosp.
Zagrodnicy – 10
Duda
Bąk
Woytas
Waleczko

Wróbel
Krayczy alias Czembor
Szyszka
Kroczek

Michalik
Przątka
Królka
Wachtorz
Podleśny
Porwoł

Plichta
Stanok
Baron
Chromy
Golus
Dyrda
Wrona
Szubrawiec
Tobor
Mrowietz
Boryś
Cebula
Troiok
Dobiasz
Folek

Mniejsi jednodniówkowi
Giemra
Smożik
Stawowy
Brzózka
Olszynka
Smusz
Kopeć
Damek
Szynka
Wydra
Haczek
Kocur
Wątroba
Paprota
Masny
Hudoba

Komornicy posiadający po kilkanaście arów
Smożik
Kałamoj
Gąsior
Czwiorok
Masny
Jendrzeiek
Czambor
Smusz
Dupok
Noga
Giemra
Waleczko
Wróbel
1797r.

1.Tomek Smusz
2.Kuba Straszydło
3.Walek Balcar
4.Simon Kukla
5.Jurek Brzencza
6.Morcin Jureczko
7.Mattusz Pustelnik
8.Szimek Kempny9.Jurek Stwiorok
10.Paul Paździor
11.Jurek Jendrzeiek
12.Jurek Gardawski
13.Kuba Gonsior
14.Kuba Niedziela
15.Kuba Klimas
16.Tomek Moćko
17.Szymon Kukla alias Mathuszek?
18.Błażek Szyndera – przekreślone
19.Staniek Janduda
20.Jurek Wawrziczek
21.Jendrys Błażyczek22.Michał Małek
23.Mattusz Gawliczek

komornik na Mizerowie Kuba Jureczko
1798r. na 6. nadal Morcin Jureczko, oraz komornik Kuba Jureczko
1799r na 6 gospodarstwo przechodzi komornik Kuba Jureczko, stając się Siodłokiem – z pewnością do 1810r.
1805r. w Miserowie przekreślony Andres Jureczko – komornik1807 i 1809 Auszugler Martin Jureczko

1819r.

Siodłocy – 23+ dwa wolne sołectwa

Na 6. Kuba Jureczko
Zagrodnicy – 11Chałupnicy – 38

1827 – Witek Boryś – wójt (Witek Jureczko alias Boryś, mąż Marianny Boryś)
Jon Wróbel
Jacob Pa
ździor
Matusz Szyndera
Tomek Tabor
Joseph Bogocz

1840 – 1850 – Franciszek Małek -wolny sołtys(żona Barbara Balcar)
Siodłocy ok. 1840-50

1.Valentin Smusz

2.Franz Straszydło

3.Jacob Balcar

4.Paul Kukla

5.Johann Brzencza

6.Georg Jureczko(wcześniej Kuba)

7.Johann Pustelnik

8.Johann Skiba

9.Anton Czwiorok

10.Eduard Sarganek

11.Simon Jendrzyczek

12.Joseph Gardawsky

13.Johann Gonsior

14.Joseph Niedziela

15.Thomas Klimas

16.Schindera alias Mocko

17.Joseph Boryś(syn Wita Jureczko alias Boryś)

18…………………..
19.Laurentius Janduda(Laurentius Jureczko alias

Janduda)

20.Zachariasz Wawrziczek

21.Matheus Błażyczek

22.Franz Małek

23.Paul Gawliczek

34.Anton Schwierkot
1848r.

Siodłocy – 24

Jurek Jureczko – na 6 gosp.

Zagrodnicy – 12Chałupnicy – 40

1850 – Antoni Świerkot – wolny karczmarz

1848 – 1866
Siodłocy
Jacob Czerwieński alias Balcar – 1848 1852 1857( 3 gosp.)
Stanislaus Juretzko alias Janduda – 1848(19 gosp.)
Mathias Gardawski – 1848 1852 1854(na 12 gosp.)
Laurentius Wawrzitzek – 1848(20 gosp.)
Matheus Pustelnik – 1849 (7 gosp.)
Matheus Mathuszczyk – 1849
Joseph Juretzko – 1850 1851(na 17 gosp)(Joseph Jureczko alias Boryś)
Laurentius(Lorenz) Janduda – 1850(19 gosp) po Stanislausie
Anton Zimnol – 1851
Joseph Piszczek – 1852 1853(na 14 gosp. Joseph Niedziela alias Piszczek)
Thomas Machulec alias Klimas – 1853 1854(15 gosp.)
Johann Walleczek alias Skiba – 1853(8 gosp)
Nicolaus Pustelnik alias Kukla – 1854(4 gosp.?)
Matheus Gruschka – 1856
Franz Machulec alias Straszydło – 1857 1860-zmarł(2 gosp.)
Stanislaus Kolon – 1862(21 gosp)
Georg Jureczko – zmarł 1864r.(72 l.)(6 gosp.)

1858r.

1.Valentin Smusz
2.Franz Straszydło Franz Machuletz alias Straszydło)
3.Jacob Balcar(Jacob Czerwieński alias Balcar)
4. Paul Piszczek alias Kukla
5.Johann Brzencza
6.Georg Juretzko(Marcisz)
7.Johann Pustelnik
8.Johann Skiba(Johann Waleczek alias Skiba)
9.Anton Lokwenz
10.Eduard Sarganek11.Simon Jendrzyczek12.Joseph Gardawski13.Johann Gąsior
14.Joseph Niedziela alias Piszczek15.Thomas Klimas(Thomas Machulec alias Klimas)
16.Joseph Schindera alias Moćko
17.Joseph Jureczko alias Boryś
18.
19.Laurentius(Lorenz) Janduda,
potem Jurek Jureczko alias Janduda20.Laurentius(Lorenz) Wawrzitzek21.Matheus Błażyczek
22. Franz Małek
23.Paul Gawliczek
34.Anton Schwierkoth
35.Anton Zimnol alias Damek

1861r.

Siodłocy – 24Zagrodnicy – 11Chałupnicy – 40

15.02.1876(podpisy pod pewnym dokumentem)

Siodłocy

Franz PiszczekJoseph Jureczko
Maciej Machulec
Joseph Bujar
Joseph Machuletz
Johann Spitol
Lorenz Mazur
Franz Paździor alias Kwaśny
Johann Piszczek
Carl Błażyca
Franz Wawrziczek(20 gosp?)
Johann Paschek
Jacob Pinocy
Zagrodnicy:
Johan Kurtok
Johann Wydra
Franz Sosna
Paweł Pietrzik
Franz Kwaśny
Chałupnicy
Thomas Szczepek
Franz Lazar
Jakob Małek
Paweł Biela
Einlieger – Urban Jureczko

Franz Piszczek K 1868 1870 1871 1873 1875(bauer zm. w 1881r. 2 żona Agnes Hałupka,dzieci:Franz,Georg,Paul,Maria i jedno z drugiego małż)
Franz Thurz K 1868 1871 1873 1875(8 gosp)
Franz Wawrziczek K 1870 1872 1873 1875 1876 1879 1881 1883 1886 1887 1889
Johann Jureczko K 1869 1875 1876 1878 1879(6 gosp.)(zmarł w 1899)
Franz Sinka K 1868 1872 1873 1875 1876 1882 1883 1885 1887
Johann Piszczek K 1868 1871 1873 1875 1877 1883(bauer,zmarł w 1888r- 51 l., żona Agnes Sinka,dzieci:Johann,Valentin,Franz,Georg,Ludwik,Paul,Anna,Johanna)
Mathias Gruszka K 1869 1875 1878 1880 1883 1885
Georg Sinka K 1869 1872 1874 1875 1878 1881 1883 1886(żona Magdalena Polczyk)
Mathias Machulec K 1868 1869 1872 1876(2 gosp.)
Matheus Garus K 1868 1871 18741876 1879 (gosp. po Jureczko)(19 gosp.)
Carl Błażyca K 1878
Paul Sinka K 1870 1878 1879 1868(Bauer,żona Helena z d.Małek-zmarł w 1879r.)(22 gosp.)(synowie Johann,Franz,Georg,córka Agnes)
Franz Scibik K 1881 1883 1886 1888(żona Susanna Gneza)
Jacob Paszek K 1882 1883 1885 1886 1888 1889(żona Catharina Świerkot zmarła w VI 1892r,dzieci:Anna,Catharina,Martha,Johann,Hedwig)
Johann Paździor K 1882 1884 1886 1887 1889(10 gosp)
Matheus Małek K 1886(22 gosp.)
Georg Weiszmann K 1886 1887 1889(21 gosp.)
Carl Gruszka K 1888
Joseph Gneza K 1874
Matheus Gruszka K 1874(umiera w 1892r-73 lata,żona Maria Homman)

Spis gospodarzy z ok. 1875r.(wiek należy traktować umownie rzeczywiste daty urodzeń nieco się różnią
Joseph Kowalczyk – 32 l.Vincent Jureczko – 47 l.(syn Georga z 6 gosp))Franz Piszczek – bauer – 38 l.

Johann Gneza – 43 l. Franz Bołdys – 31 l.Mathias Machulec – bauer – 48 l.
Johann Polczyk – 58 l.Paul Szyma – 43 l.Joseph Jureczko – bauer- 59 l.(17 gosp)
Johann Czembor – 54 l. Matheus Kukla – 36 l. Matheus Garus – bauer – 43 l.(19 gosp)
Joseph Piszczek – 32 l.Johann Waleczek – 43 l. Lorenz Mazur – halbbauer – 45 l.

Andreas Morzała – 52 l. Andreas Cepok – 48 l.Johann Spitol – halbbauer – 45 l.
Georg Pośpiech – 55l.Valentin Orlik – 49 l. Stanislaw Kolon – bauer – 56 l.
Jakob Niechog? – 32?l.Georg Wankuła? – 48 l. Franz Małek – bauer – 69 l.
Hiacynth Trojca – 57 l.Franz Szyma – 41 l.Franz Sinka – bauer – 39 l.

Lorenz Jureczko – 64l.(wcześniej Na 19 gosp.) Johann Grimann – 59 l. Joseph Piszczek – 34 l.
Lorenz Musioł – 30 l. Johann Hanok? – 34 l. Franz Kwaśny – zagr. – 55 l.
Zachariasz Pustelnik – 59 l. Johann Mocko – 43 l. Simon Bogocz – 44l.
Phillip Jureczko – 64 l.Joseph Jureczko – 37 l.(syn Georga z 6 gosp.)Franz Sosna – 44 l.
Hiacynth Jureczko – 29 l.(syn Phillipa – wyżej) Mathias Bołdys – 68 l.Johann Wydra – 35 l.
Jacob Małek – 78 l. Jakob Krupa? – 55 l.Franz Mathuszczyk – 61 l.
Paul Sinka – 74 l. Paul Figura – 35 l.Paweł Pietrzik – 39 l.

Johann Wylerzech – 48l.Jakob Kumor – 51 l. Johann Wróbel – 56 l.
Georg Spitolny – 35 l.Michael Witalla – 39 l. Johann Kurtok – 34 l.
Franz Spitolny – 74 l.Franz Zmorzek – 41 l. Johann Czembor – 31 l.
Mathias Buchta – 38 l. Joseph Strokol? – 74 l.Anton Zimnol – 50 l.
Johann Matuszczyk – 29 l.Georg Sinka – 49 l.Johann Balcarek – 35 l.
Jacob Pietrzik – 71 l. Anton Kroczek – 35 l. Jacob Jureczko – 66 l.
Johann Czembor -56 l. Urban Jureczko – einlieger – 33 l.(syn Jacoba)Martin Machulec – 27 l.
Paul Kubitza – 73 l. Franz Wawrziczek – bauer – 46 l.

Lorenz Morcinek – 58 l.
Bernard Machalica – 59 l. Marcin Damek – halbbauer- 32 l. Paul Biela – 44 l.
Mathias Prządka – 68 l. Joseph Bujar – halbbauer – 49 l.Anton Musioł – 36 l.
Johann Kałamojczyk – 70 l.Jonek Machulec – halbbauer – 32 l. Thomas Wojtas – 44 l.
Georg Jureczko – 73 l.(syn Stanislausa, 19 gosp)Jacob Pinocy – halbbauer -37 l. Jakob Paschek –
Georg Janduda – 52 l.Johann Piszczek – bauer – 37 l. Joseph Paschek – 25 l.
Mathias Piszczek – 39 l. Johann Paschek -bauer – 45 l.

Andreas Koczar – 33 l.

Mathias Wrona – 77 l.
Johann Penkala – 34 l.
Johann Jureczko – bauer – 50 l.(6 gosp. syn Georga)
Matheus Gruszka – bauer – 57 l.
Franz Pająk – 55 l.
Johann Gruschka – 46 l.
Johann Jureczko – 38 l.(syn Jacoba)
Franz Muras – 45 l.
Franz Tchurz – bauer – 47 l.
Anton Paździor – halbbauer – 48 l.
Jakob Burgier? – 36 l.
Andreas Giemra – 62 l.
Johann Gardawski – 39 l.
Anton Buchta – 25 l.
Franz Paździor – halbbauer – 53 l.
Carl Błażyca – bauer – 33 l.
Georg Sinka – bauer – 32 l.
Georg Kozik – 32 l.
Franz Gawliczek – 62 l.
Anton Kroczek – 49 l.
Franz Lazar – 40 l.
Paul Trojca – 44 l.
Jakob Małek – 32 l.
Florian Mocko – 58 l.

Andreas Gardawski – 53 l.
Jakob Jureczko – 30 l – chałupnik
Thomas Szczepek – 44 l.
Johann Sinka – 45 l.
Mathias Bronowski – 32l.
Johann Szczypka – 44 l.
Paul Homann – 60 l.
Franz Trojca – 41 l.
Lorenz Sinka – 35 l.
Jakob Spitol – 31 l.
Simon Kantor – 45 l.
Andreas Kukla – 44 l.
Paul Dubiel – 55 l.
Matheus Wawrziczek – 35 l.
Nicolaus Pustelnik – 56 l.
Johann Folek – 77 l.
Franz Sosna – auszugler – 66 l.
Joseph Krupa – 35 l.
Phillip Rokitka – 56 l.
Nicolaus Pinocy – 35 l.
Anton Stokloich? – 68 l.
Paul Lasek – 39 l.
Johann Orlik – einlieger – 38 l.
Franz Gardawski – 46 l.
Paul Heinrich – 46 l.
Andreas Prządka – 30 l.
Andreas Mucha – 46 l .

Spis gospodarzy z 1889r.(Przy nazwisku podany jest wiek, ale należy traktować go umownie, zazwyczaj data ur. tylko w przybliżeniu odpowiada rzeczywistej)

Franz Wawrziczek – Bauer – 53 lata
Martin Damek – bauer – 48 l.
Joseph Bujar – bauer – 47 l.
Joseph Machulec – bauer – 40 l.
Jacob Pinocy – bauer – 45 l.
Johann Piszczek – bauer – 45 l.
Jacob Piszczek – bauer – 26 l.
Johann Jureczko – bauer – 59 l.
Mathias Gruszka – bauer – 65 l.
Franz Thurz – bauer – 55 l.
Martin Machulec – halbbauer – 35 l.
Johann Paździor I – halbbauer – 30 l.syn Antona
Johann Paździor II – 27 l. syn Franza
Franz Scibik – bauer – 32 l.
Georg Sinka – 40l.
Matheus Machulec – bauer – 56l.
Matheus Wawrziczek – zagr – 43 l.
Joseph Jureczko – bauer – 67 l.
Matheus Garus – bauer 49 l.(19 gosp)
Lorenz Mazur – halbbauer – 53 l.
Johann Spitol – 54 l.
Stanislaw Kolon – bauer – 63 l.
Franz Małek – halbbauer – 38 l.
Anton Małek – halbbauer – 35-38 l.
Franz Sinka – bauer – 47 l.
Johann Schwierkot – 30 l.
Franz Kwaśny – półzagr.65 l.
Johann Pajor – półzagrodnik – 37l.
Franz Sosna – 49l.
Johann Wydra – 43l.
Franz Kasperczyk – 3/4 zagr. – 33l.
Franz Muras – 54l.
Paul Pietrzik – zagr. 47l.
Johann Wróbel – 30 l.
Johann Kurtok – 44l.
Joseph Marcisz – 62l.
Johann Czembor – 42 l.
Georg Zimnol – 35 l.
Johann Balcarek – 43l.
Paul Pażdziorek – 32l.
Peter Kolon – 31l.
Paul Biela – 51 l.
Joseph Czembor – półzagr. – 32 l.
Paul Czembor
Thomas Wojtas – 54l.
Jacob Paszek – 47l.
Joseph Paszek – 32l.
Andreas Koczar – 43 l.
Franz Pająk – 64l.
Johann Gruszka – 58 l.
Jacob Bargier? – 44l.
Andreas Giemra – 69l.
Georg Kozik – 40l.
Johann Kroczek – 30l.
Franz Lazar – 48l.
Jacob Jureczko – 35 l.
Jacob Małek – 40 l.
Jacob Jureczko – 48 l.
Thomas Szczypek – 52 l.
Johann Jureczko – 35l.
Franz Trojka – 44 l.
Lorenz Sinka – 43 l.
Johann Sinka – 51 l.
Bernhard Machalica – 34 l.
Jacob Spitol – 42 l.
Mathias Otremba – 57 l.
Simon Spitol – półzagr. – 62 l.
Anton Paszek – 31 l.
Andreas Kukla – 54 l.
Franz Sosna – auszugler – 74 l.
Andreas Cepok – einlieger – 57
Joseph Krupa – 43 l.
Franz Przontka – 28 l.
Phillip Rokitka? – auszugler – 66
Joseph Czerwinski – einlieger – 39 l.
Lorenz Musioł – einlieger – 39 l.
Zachariasz Pustelnik – 67 l.
Johann Wylenżek? – 56 l.
Georg Spitolny – 43l.
Simon Buchta – 32l.
Mathias Buchta – 45 l.
Jacob Pietrzik – 78 l.
Johann Wróbel – 64 l.
Georg Kurtok – 48 l.
Anton Zimno – auszugler – 54l?
Joseph Piszczek – 42 l.
Mathias Pietrzik – einlieger – 31?
Franz Gawliczek – auszugler – 70 l.
Anton Kroczek – 58 l.
Johann Moćko – einlieger – 31 l .
Franz Gardawsky – einlieger – 35?l.
Andreas Przontka – 36 l.
Franz Pustelnik – 32 l.
Matheus Kukla – einlieger – 45 l.
Johann Sinka – 34 l.
Martha Kroczek – einlieger. – 43 l.
1890-umiera mąż Sophii Orlik bauer i auszugler – Lorenz Jureczko-57lat)
1895 –umiera siodłok Johann Jureczko(6 gosp.)

1903 – umiera bauer Joseph Jureczko(wdowiec po Annie Matuszek, mąż zm. w 1899 r. Ewy Gardawskiej)
1892-1904 – halbbauer z Kryr Thomas Jureczko
1906r.

Świerkot, syn Antoniego – karczmarz

Siodłocy(Bauer) – 24

Garus Peter(19 gosp.)
Borski Simon(18 gosp)
Janosch Josef(15 gosp)
Malek Anton(22 gosp)
Jureczko Anton
Gruschka Karl
Piszczek Johann
Piszczek Anton
Paschek Jakob(syn zmarłego w 1880 r bauera Johanna Paszek)
Weissmann Georg(21 gosp)(żona Anna Kolon zm. w 1907)
Tchorz. Josef(8 gosp)(żona Katharina Koczar)
Wawrzitzek Franz(żona Maria z d. Smusz)
Półsiodłocy(Halbbauer)

Biela Johann
Garus Johann(z 19 gosp?)(żona Katcharina Kurtok)
Malek Paul
Garus Josef(żona Catharina Machulec )
.Jureczko Franz
Scibik Franz
Sinka Franz(z rozpadu 22 gosp)
Sinka Johann(z rozp. 22 gosp,żona Maria Mazur)
Zielonka Thomas(mąż Marii Spitol)
Winsch Johann(3 gosp)
Pazdzior I Johann(z 10 gosp.?)(żona Maria Czernecki)
Pazdzior II Johann(z 10 gosp.?)(żona Anna Świerkot)
Pinocy JakobSinka Ludwig1907-bauer Ludwik Sinka(żona Franciska Witosza)
Zagrodnicy (Gärtner)– 13

Kasperezyk FranzDrobik Josef(żona Katharina z d. Bogocz, zm. w 1907, 45 lat)
Folwarczny JohannKurtok Johann
Kus .Johann
Kwasny PaulLanz Josef
Malcharek Paul
Malek Paul
Marcisch Georg(żona Sophia Frycz)
Wrobel Johann
Zimnol GeorgZmorzik Karl
Chałupnicy (Häusler)– 46

Bieta Franz

Jureczko Jakob

Kapek Lorenz(żona Maria Wawrziczek)

Czembor Josef

Kolon Peter(żona Maria Morcinek)

Czerwienski Karl

Kolon Paul

Folek ,Johann

Kroczek ,Johann

Kukla Franz

Kukla Paul

Garus Paul(żona Hedwig Koczar)

Kwasny Georg

Gruschka Johann

Machalitza Sophie

Machuletz Martin

Paschek Anton

Paschek Jakob

Masny Johann

Mrozik Paul

Jureczko Josef(syn Josefa Jureczko,żona-Katharina Wawrziczek )

Pazdziorek Paul(żona Susanna Jureczko)

Przontka Franz

Pustelnik Lorenz

Sinka Lorenz( żona Maria Konieczny)

Sosna Georg

Spitol Jakob

Spitol Simon

Trojca Franz

Waida Johann

Waleczek Johann

Woitas Franz(żona Katharina Sinka)
Komornicy(Einlieger)

Gałuszka Peter-1907(żona Ewa Krentorz)
Jureczko Thomas – Knecht(parobek)
Jureczko HiacynthCzerwienski Johann(żona Hedwig Kasztura)
Kowalczyk JosefKozik Matthaus
Gardawski (Hatzik) JohannGardawski Johann
Gardawski Josef
Lassek Paul(żona Maria Gardawski)
Lach GeorgJanduda Stanislaus
Major Bartholomaus(zm. w 1908 r. 53 lata)
Masny FranzMoczala Johann
Morcinek Franz
Muras Franz
Musiol Lorenz(zmarł w 1907 ,miał 62 lata)
Paschek Andreas
Orlik Johann
Patron Gottlieb
Pieczka Johann
Slisch Josef
Sosna Veronika
Piszczek Franz(żona Hedwig Świerczek zm. w 1895- 33 lata.)
Piszczek Josef
Przontka Andreas
Pustelnik Paul
Ritzmann AgnesRybitza JohannSpitalny JohannWrobel Franz(żona Susanna Waleczek)
Zmorzik Susanna
Wycuźnicy(Auszugler) – rodzice będący na utrzymaniu dzieci

Bujar JosefCzembor Johann
Koczar Andreas
Janduda Johann(żona Maria Wojtas)
Machuletz Susanna(żona zagrodnika Matheusa Machulec zmarłego w 1897 r – 68lat, Susanna z d.Paździor)
Marcisch Josef
Pajer JohannMazur Lorenz(wcześniej halbbauer,mąż Susanny Wawrziczek.
Pietrzyk Paul
Piszczek AgnesPiszczek Josef(wcześniej bauer na 14 gosp.,mąż Cathariny Niedziela)
Rogol Georg
Sinka Lorenz(zm. w 1908r. 68 lat)
Wydra Susanna
Sinka Georg
Sosna Franz(zm w 1908 r. 75 lat)
Tchorz Hedwig(Hedwig z d. Waleczek,żona Franza Tchurza)
Inni
Krems Richard, Hauptlehrer
Hoheisel ,Josef, Lehrer.
Janosch Johann, Halhlmuer.
Orlik Georg, Parzellist.(żona Maria Piszczek)
Piszczek Georg, Parzellist.
Piszczek Paul, Parzellist. (żona Rozalia Goraus)
Piszczek Theophil, Parzellist.
Potyka Eduard, Gastwirt und Fleiseher.
Swierkot Johann, Freischolze.
Wawrzitzek Franz, Restbauer und
Krämer.
Na przysiółku Branica w roku 1906 był zagrodnik Paweł Balcarek, zwany Młynorzem

i chałupnicy:
Tomasz Kamieński
Franciszek Lazar
Ludwik Lazar(żona Agatha Jureczko)
Josef Morcinek-einlieger
Michał Muras
Paweł Suchanek
Johann Balcarek – wycuźnik
Anna Gamończyk – einliegerin
Josefa Giemza – einliegerin
Johann Hanok – einlieger
Jakob Jureczko – wycuźnik
Thomas Kamieński – chałupnik
Franz Marcisch –chałupnik
Susanna Motzko – einliegerin
Franz Pustelnik – einlieger
Thomas Szczepek – einlieger
Johann Szczypka – einlieger
Paul Szczypka – einlieger
Paul Trojca – wycuźnik
Josef Witoscha – einlieger


Powyższy spis mieszkańców  Kryr sporządzony został w oparciu o
następujące żródła:
1.Urbarze pszczyńskie(Archiwum Książąt Pszczyńskich)
2.Księgi robocizn dóbr pańszczyźnianych chłopów
pszczyńskich
(Archiwum Książąt Pszczyńskich)
3.Księgi farskie(Parafia św. Stanisława w Suszcu)
4.Adressbuch des Kreisses Pless. 1906
5.Księgi metrykalne parafii Suszeckiej (Archiwum
Archidiecezjalne w Katowicachi Parafia Św. Stanisława w Suszcu)
oraz “Wierność korzeniom – wczoraj i dziś gminy Suszec” Z.J.Orlik , Suszec
2004
“Monografia historyczna parafii Suszec,” L. Musioł(Maszynopis 1954r.)
“Księgi robocizn chłopów pszczyńskich z 1764r”. L.Wiatrowski, Uniwers.
Wrocławski 1994r.
Powyższy spis mieszkańców Suszca i Kryr sporządzony został w oparciu o
następujące żródła:
1.Urbarze pszczyńskie(Archiwum Książąt Pszczyńskich)
2.Księgi robocizn dóbr pańszczyźnianych chłopów
pszczyńskich
(Archiwum Książąt Pszczyńskich)
3.Księgi farskie(Parafia św. Stanisława w Suszcu)
4.Adressbuch des Kreisses Pless. 1906
5.Księgi metrykalne parafii Suszeckiej (Archiwum
Archidiecezjalne w Katowicachi Parafia Św. Stanisława w Suszcu)
oraz “Wierność korzeniom – wczoraj i dziś gminy Suszec” Z.J.Orlik , Suszec
2004
“Monografia historyczna parafii Suszec,” L. Musioł(Maszynopis 1954r.)
“Księgi robocizn chłopów pszczyńskich z 1764r”. L.Wiatrowski, Uniwers.
Wrocławski 1994r.